Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 (GDPR)

V rámci těchto zásad společnost OKLIFT, a.s., se sídlem v Příbrami, Husova 634, PSČ 261 01, IČ 06438393, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 22843, (dále jen „Správce“) informuje o zpracovávání osobních údajů fyzických osob při prodeji zboží, poskytování svých služeb a při kontaktu s potenciálními a budoucími partnery společnosti. Tyto zásady řeší zpracování osobních údajů zákazníků, partnerů a návštěvníků internetových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči firmě OKLIFT, a.s.

I. Plnění zákonných povinností

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb může dojít ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonných povinností a pro naplnění oprávněného zájmu Správce osobních údajů. Toto poskytnutí osobních údajů je povinné a bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebyla vzájemná spolupráce subjektů možná. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas a zpracování z důvodu plnění smlouvy a zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se především o tyto následující činnosti:

 1. činnosti směřující k uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je samotný subjekt údajů, včetně realizace administrativních kroků před vlastním uzavřením smlouvy uzavírané na vlastní žádost subjektu údajů,
 2. údaje nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, např. zákonné daňové povinnosti, účely stanovené zvláštními předpisy pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány,
 3. osobní údaje nezbytné pro ochranu zákonem chráněných zájmů subjektu údajů, tzn. údaje o poptávaném a odebíraném zboží a službách, platební morálce, evidenci dlužníků, vymáhání pohledávek za zákazníkem, řešení zákaznických sporů, záznamy z kamerových systémů v provozovnách Správce, zápisy z osobních schůzek se zákazníkem, jakoukoliv písemnou a elektronickou komunikaci.

Pro tyto účely Správce zpracovává tyto osobní údaje subjektu: jméno a příjmení, titul, funkce, název právnické osoby, identifikační a daňová čísla, adresy sídla fyzické osoby či společnosti, e-mailové adresy, telefonní čísla do zaměstnání, čísla mobilních telefonů, bankovní spojení, podpis zákazníka a data o průběhu obchodní spolupráce.

II. Zpracování osobních údajů vyžadujících souhlas subjektu

Zpracování těchto údajů není nutné k plnění zákonných povinností či ochraně oprávněných zájmů Správce, slouží k průběžnému zkvalitňování služeb Správce, přípravu cenových nabídek, poskytování technické podpory a umožňuje partnery informovat o školeních a zajímavých nabídkách Správce. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně v případě udělení souhlasu a budou uchovávány pouze po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Jedná se zejména o: evidence vyžádaných cenových nabídek, účasti na školeních a prezentacích a poskytování technické podpory. Dále též výstupy z průzkumů spokojenosti zákazníků, marketingových průzkumů a foto/video dokumentaci průběhu akcí pořádaných Správcem.

III. Udělení souhlasu

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, či zástupce právnické osoby (dále jen „Subjekt zpracování osobních údajů“) udělením souhlasu ve smyslu Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v čl. II.

IV. Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou v opodstatněných případech zpracovávat i dodavatelé programového vybavení, smluvní poskytovatelé internetových služeb či přepravní společnosti.
 2. Pro účely školení, certifikaci, registrace projektů, případně pro zajištění přepravy zboží, mohou být osobní údaje subjektu sdíleny s dodavatelskými firmami a jejich poskytovateli přepravních služeb.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění činností zmiňovaných v odstavci I. Zásad zpracování osobních údajů po dobu nutnou k jejich dosažení, nebo po dobu stanovenou právními předpisy. Po této době budou skartovány dle vnitřního skartačního řádu společnosti.

V. Práva subjektu zpracování osobních údajů

Dle nařízení EU 2016/679 má subjekt v případě, že bude pro Správce identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva.

 1. Právo na přístup k osobním údajům: dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti OKLIFT, a.s. potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU. Toto právo platí v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. V případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adrese sídla Správce.
 2. Právo na opravu nepřesných údajů: dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Správce zpracovávat.
 3. Právo na výmaz: dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
 4. Právo na omezení zpracování: dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá písemnou námitku proti jejich zpracování.
 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování: dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany Správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Toto právo platí s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce. V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
 7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď osobně, písemně, či elektronicky odesláním žádosti na adresu info@oklift.cz či automatizovanou žádostí o odstranění z databáze elektronické komunikace formou hypertextového odkazu k odhlášení z odběru obchodních informací, který je součástí každé hromadné komunikace Správce.
 8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zákonným zpracováním osobních údajů, se subjekt můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s možností podáním stížnosti u tohoto dozorového orgánu.

V Příbrami, dne 1. Ledna 2019